2012年11月13日火曜日

บทพิธีกรงานทอดกฐิน(ช่วงเช้า-สาย)


บทพิธีกร(ช่วงเช้า-สาย)
งานทอดกฐินวัดพระธรรมกายโตเกียว
วันอาทิตย์ที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
立正佼成会 荒川教会、東京都荒川区

 พิธีตักบาตร / 托鉢式
เริ่มเวลา 9.45 น.
พิธีกรชาย: สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับท่านสาธุชนทุกท่านเข้าสู่เขตบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในเช้าวันนี้ ก็เป็นวันมงคล ที่เราได้จัดงานทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัยขึ้น  ก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีสำคัญในภาคบ่าย เรามาสั่งสมบุญให้กับตัวเองให้เต็มเปี่ยมมากขึ้นไปอีก ด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ด้วยวัตถุทานที่เราตั้งใจจัดเตรียมไว้อย่างดีแล้ว ก่อนที่จะถวายทาน ขอเรียนเชิญทุกท่าน นั่งหลับตา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้  เป็นลำดับต่อไป      
司会者:     皆さん、おはようございます。今日マチャイ・ガティ法衣献上式を行う日です。その前に、今朝、皆さんが心を込めて用意してきた品々をお布施して、功徳を積み重ねるための大変良い機会です。皆さん、今日もたらされる功徳のために、これより目を瞑り、身体、言葉、そして心を清らかにしてください。

พิธีกรชาย: การให้...มิใช่การเสียประโยชน์ เช่นการที่เราประพรมน้ำหอมแก่ผู้อื่น เราก็ย่อมได้รับกลิ่นหอมนั้นด้วย เช่นเดียวกับการให้ แท้จริงแล้ว ผู้ให้..ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ควรค่า เหมาะสมกับดวงใจอันประเสริฐของผู้นั้นเสมอ ซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่า บุญ
司会者:     施すことは、無駄なことではありません。人に香水をかければ、自分もその香りが漂ってくるでしょう。これと同じように、施す人も、必ず自分の心に見合ったお返しが返ってくるのです。それが「功徳」とよばれるものです。
พิธีกรชาย:    สำหรับ อานิสงส์ที่เกิดจากการถวายทานที่ถูกทักขิไนยบุคคลนั้น มีคุณอเนกอนันต์ ไม่อาจจะนับจะประมาณได้ อำนาจของบุญกุศลทั้งหลาย ที่บำเพ็ญไว้ดีแล้ว หากได้ทำด้วยความศรัทธา ทำด้วยความเพียร ทำด้วยวัตถุประณีต ทำด้วยน้ำพักน้ำแรง ทำด้วยวัตถุบริสุทธิ์ ทำด้วยความเคารพในทาน เคารพในพระรัตนตรัย ให้ด้วยมือตนเอง ให้ด้วยสิ่งของอันสมควร และให้ด้วยจิตที่เลื่อมใส ประกอบด้วยปัญญา รู้อานิสงส์ของบุญ เมื่อบำเพ็ญทาน แล้วมีจิตปีติยินดี บุญจะคอยตามส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสบายกาย สบายใจ และเมื่อฝึกสมาธิ ก็เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
司会者:     相応しい相手にお布施を行うと、数えきれないほどたくさんの利益をもたらします。三宝やお布施に対し、信仰心を持ち、適切で清らかな布施物を懸命に用意し、功徳の効果を考えながらお布施をすれば、すべての功徳の力が正しく発揮され幸福になります。そして心身ともに快適な生活を送ることができるよう、常にその効果をもたらしてくれます。また瞑想をするときには、自然と心が集中し、しっかりした瞑想ができるようになります。
พิธีกรชาย:   นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของพวกเราทุกคนในวันนี้ ที่จะได้ถวายทานอันเลิศเช่นนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านโปรด รักษาใจให้หยุดนิ่ง สบายๆ เพื่อใจของเราจะได้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญต่อไป
司会者:     最良の日の今日、心を清らかに、きれいにして、ゆっくりと心を落ち着かせておいてください。
---รอคณะสงฆ์----
พิธีกรชาย: ขณะนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว เรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือ      
司会者:     只今より僧侶が参ります。皆さん、正座し合掌して下さい。
รอจนคณะสงฆ์ทั้งหมดนั่งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว / 僧侶がご着席)
司会者:     仏想に三拝をお願いいたします。
พิธีกรชาย: ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ  กราบ  กราบ  กราบ 
司会者:     僧侶に三拝をお願いいたします。
พิธีกรชาย: ตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ  กราบ  กราบ  กราบ 
พิธีกรชาย: เรียนเชิญผู้แทนสาธุชน นำพานกรวยสักการะ ถวายแด่ประธานสงฆ์
----อาราธนาศีล 5 ----
พิธีกรชาย: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล
司会者:     只今より僧侶より受戒式お始めさせていただきます
พิธีกรชาย: บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใด ชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต  จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือพระนิพพาน 
司会者:       賢者は、こう述べられています。「戒律とは、すべての良きことの基礎であり、その源であり、すべての法の主である。戒律を厳守することで、悪行から離れ、心を清らかに、朗らかにさせる。これは、涅槃へ到達する道の第一歩である。」

พิธีกรชาย: ดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่าน พึงตั้งใจ กล่าวคำอาราธนาศีล โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ/ค่ะ
司会者:       これより戒を受けるためのお経を唱えます。

พิธีกรชาย司会者:  มะยัง ภันเต วิสุง...... マヤン パンティー....
ประธานสงฆ์กล่าวให้ศีลจบ /高位の僧侶が唱え終わった後)
司会者:     三拝をお願いいたします。
พิธีกรชาย:        กราบ  กราบ  กราบ 

พิธีกรชาย: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องสักการะ
司会者:     只今より、供物献上式を始めさせていただきます。
สำหรับประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันนี้คือ
กัลฯ  ..............................................และกัลฯ .......................................................
代表者は、...............................................................................................................................です。

พิธีกรชาย: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
司会者:     只今より、仏教を信奉する言葉となえます。
สำหรับประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันนี้คือ
กัลฯ  ..............................................และกัลฯ .......................................................
代表者は、...............................................................................................................................です。

พิธีกรชาย: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
司会者:     只今より、食事献上式を始めさせていただきます。
สำหรับประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันนี้คือ
กัลฯ  ..............................................และกัลฯ .......................................................
代表者は、...............................................................................................................................です。

คณะสงฆ์ให้พรภาษาบาลี / พิธีกรนำกราบรับพร
พิธีกร:           ในลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตในระหว่างที่คณะสงฆ์กำลังแปรแถวขอความกรุณาทุกท่านได้โปรดอดใจรอสักครู่ เพื่อเราจะได้กล่าวคำอธิฐานจิตและใส่บาตรพร้อมกันครับ
司会者:これより、僧侶が托鉢するための準備に入ります。
準備が終了するまで、願いの言葉を唱えながら、お待ちください。

พิธีกร:          เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
司会者:       皆さん、心を落ち着かせて願いの言葉を唱えてください。
สำหรับประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันนี้คือ
กัลฯ  ..............................................และกัลฯ .......................................................
代表者は、...............................................................................................................................です。お願いいたします。

ตัวแทน 1:   สุทิน นัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย (แล้วแต่บทของแต่ละวัด)
ตัวแทน2:    ขอผลแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ จงเป็นเครื่องกำจัด อาสะวะกิเลส ออกไปจากใจ ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
พิธีกร:ขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์ได้เมตตารับบาตรจากท่านสาธุชน  ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ครับ
司会者:                 僧侶の方々、参加者が喜捨をいたしますので、托鉢をお願いいたします。

ระหว่างตักบาตร /托鉢の間)

พิธีกร:          ครั้งหนึ่งที่เรานำอาหารใส่บาตร บุญก็เกิดขึ้นในใจเราหนึ่งครั้ง ยิ่งเราใส่บาตรมากครั้งเข้า บุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้น จนสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกปีติที่ค่อยๆ เอ่อล้นขึ้นมาจนเต็มเปี่ยมในใจ และความสุขฉายให้เห็น บนใบหน้า แววตา เป็นความรู้สึกที่ผู้ให้เท่านั้นสามารถรับรู้ได้ว่านี่คือความสุขที่บริสุทธิ์ นี่คือความสุขซึ่งเงินไม่อาจ ซื้อหาได้ และขอให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ท่านได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้ไว้เสมอ เพราะทุกครั้งที่ นึกถึงบุญ บุญก็จะยิ่งเกิดในดวงใจของเราทุกครั้ง
司会者:
鉢に料理を入れる度に、心の中に功徳が生じます。ですから、たくさん入れるほど、たくさんの功徳が積み重なります。喜びが胸に溢れ出して、幸せが心や目に浮かんできます。
この気持ちは布施をする人だけが味わえるものです。これは清らかな幸せと言え、お金では買えない幸せを味わうことができます。

พิธีกร:   นึกถึงด้วยความปีติ ท่านสาธุชนซึ่งเป็นผู้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุสงฆ์เมื่อฉันอาหารที่ท่านได้นำมาใส่บาตรในครั้งนี้แล้ว จะมีกำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และท่านนำกำลังกายกำลังใจนั้น มากลั่นเป็นกำลังความดี ด้วยการ ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไป
司会者:
皆さん、功徳を思い起こすと、その都度功徳が心の中でさらに拡がりますので、托鉢する僧侶にお布施する功徳を常に思い起こすようにしてください。
そして喜びながら、こう考えてください。今回、僧侶に食事を献上したことは、仏教の存続を援助するものです。何故なら、鉢に入れ献上した料理を食べることで、僧侶の心身の力を得て健康を保つことが出来るからです。
そして僧侶は仏教の永続のために、瞑想や釈尊の教えを修行しながら、心の力を良きことを行う力へと変えていくのです。

พิธีกร:   พิธีตักบาตร อันเป็นการบำเพ็ญบุญสร้างทานบารมีในครั้งนี้ จึงทรงคุณค่ายิ่งต่อชีวิต ของเราคือ นอกจากสร้างความสุขใจ ในฐานะเป็นผู้ให้แล้ว บุญนี้ยังติดตัวไปจนกว่าเราจะเข้าสู่พระนิพพาน
司会者:
今回の托鉢式は、私たちの命にとっても大切なことです。つまり、お布施をする人としての心の幸福を得るだけではなく、ここでもたらされる功徳は涅槃に至るまで私たちについてきます。

พิธีกร:   การให้ทานเป็นสั่งสมบุญที่ให้ความชุ่มเย็น ผู้ซึ่งให้ทานอยู่เสมอ ย่อมมีจิตใจที่ผ่องใส เยือกเย็น เป็นที่รักของ บุคคลทั้งหลาย ทานที่ทำจะส่งผลให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณในทุกภพ ทุกชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่มีเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป เป็นที่น่าคบหาของคนดี มีชื่อเสียงเกียรติคุณดีงาม มีคนเคารพยกย่อง แกล้วกล้าอาจหาญ ในทุกชุมชน มีรูปงาม ผิวพรรณงาม น่ารักน่านิยม มีบุตรภรรยา มีบริวารอยู่ในโอวาท เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง สามารถใช้ทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ย่อมได้ทรัพย์สมบัติตามปรารถนา ภัยหรืออันตรายใดๆ ไม่สามารถทำลายทรัพย์สมบัติได้ และผลของทานจะหนุนนำให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายดาย
司会者:
お布施は心を清々しくさせてくれます。常に、お布施をする人は清らかで穏やかな心が得られ、人々に好かれることにも繋がります。毎回の転生で人間に生まれる度に積んだ功徳によって、金銭的な心配のない生活や寿命、健康な肌、幸せ、力、知能をもたらします。
また、人々に好かれ、魅力ある人間となります。良き人々の仲間入りができ有名な人となります。尊敬され、勇敢で、美しい体や美しい肌を得て、子供、妻、周りの人に慕われたりと、最大の利益を得ることができます。
思うように財産も得られ、どんな災いや危険な目にも遭うことはありません。そして、功徳の力により涅槃への道へ導いてくれます。

พิธีกร:   ท่านสาธุชนทุกท่านครับสำหรับพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ  คณะกรรมการจัดงาน ขอกราบอนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ สาธุ...
司会者:これにて僧侶による托鉢式が終了しました。参列していただいた皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

--10.30 น. 交流会--
   เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรม ความรู้ด้านศาสนาพุทธ ระหว่าง วัดพระธรรมกาย และกลุ่มพุทธศาสนาRissho Kosei Kai
--12.00 น. ปฏิบัติธรรมเวลาธรรมกาย--
(ประธานสงฆ์กล่าวนำบท ทะมะยัง, นำนั่งสมาธิภาษาญี่ปุ่น 10 นาที)
--13.00 น. พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เด็กดี V-STAR --
--พิธีกรกล่าวนำสู่พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน--
พิธีกรชาย:ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญเด็กดี V-Star อัญเชิญผ้าป่าบริวารกฐิน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ บัดนี้
司会者:只今より、V-starの皆さんが入場されます。
สำหรับเด็กดี V-Star ประจำเดือนนี้ คือ
1 ...............................
2 ..............................
3 ..............................


-เด็กดี V-Star ถ่ายภาพกับคณะสงฆ์
-หลังจากถ่ายภาพ เด็กดี วางพานผ้าไตรไว้ที่หน้าคณะสงฆ์
 พิธีกรชาย:ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำทอดผ้าป่าบริวารกฐิน คือ
 เด็กดี V-Star  ............................................ และ .........................................
司会者:本日、V-Star代表者は
......................................................................................す。法衣献上の言葉を、      お願いします。
13.10 ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เรื่องความสำคัญของ กฐิน
- ชม วีดีโอ
-เชิญร่วมบุญกฐิน กองสำเร็จ

13.40 เสร็จพิธีภาคเช้า

❀❀❀❀❀❀❀❀❀

0 件のコメント:

コメントを投稿